menu button

“ Держава, що не має коштів на реформи, не має і коштів, щоб жити по-старому. ”

Про нас

Громадська організація «Український центр соціальних реформ» (надалі – УЦСР) є громадською організацією, яка об’єднує громадян України, іноземних громадян та осіб без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, на основі спільності інтересів для реалізації мети та завдань та не передбачає одержання прибутку від своєї діяльності.

До складу колективу УЦСР входять 20 науковців, які працюють разом з 1992 року і виконали 140 науково-дослідних проектів, в тому числі 65 – на замовлення міжнародних організацій.

Діяльність УЦСР здійснюється відповідно до Конституції України, та чинного законодавства.


Центр створений та діє на принципах:

  1. добровільності;
  2. самоврядності;
  3. вільного вибору території діяльності;
  4. рівності перед законом;
  5. відсутності майнового інтересу їх членів (учасників);
  6. прозорості, відкритості та публічності.

Центр вільний у виборі напрямків своєї діяльності.


УЦСР – незалежна від ідеологічної, політичної, релігійної і економічної точки зору організація. УЦСР не пов'язаний з будь-якою промисловою або фінансовою групою також як і з будь-якою державною структурою, що дозволяє його штату працювати з необхідною незалежністю і повною об'єктивністю.
УЦСР береться за виконання завдань тільки з проблематики, в якій має досвід і робить усе можливе, щоб успішно завершити роботу згідно поставлених термінів і відповідно до сучасної технічної практики.


Основна діяльність


Основною метою (цілями) діяльності УЦСР є задоволення та захист законних соціальних, економічних, творчих, наукових та інших спільних інтересів членів УЦСР; концентрація зусиль науковців та експертів-практиків у сфері соціального захисту, передусім реформування системи пенсійного забезпечення та соціального страхування в цілому, інституту адресної соціальної допомоги, надання соціальних послуг, діючої системи пільг, оподаткування доходів громадян. Основою науково обґрунтованих рекомендацій, які надаються співробітниками Центру Адміністрації Президента, Верховній Раді, Кабінету Міністрів, Міністерству фінансів, Міністерству праці та соціальної політики, Міністерству у справах сім’ї та молоді, Держкомстату є комплексні систематичні дослідження рівня життя населення та проблеми бідності, демографічної ситуації, розвитку ринку праці, регіональних аспектів людського розвитку, децентралізації, а також аналіз державної соціальної політики, зокрема, системи соціального захисту, та пошук шляхів щодо її вдосконалення.

Основними напрямами діяльності УЦСР є в установленому законом порядку та в межах наданої чинним законодавством компетенції є:


Науковий доробок

Науковий доробок УЦСР включає: комплексні довготривалі демографічні проекти, проекти щодо економічно активного населення, оцінка демо-економічного потенціалу України, дослідження трудової міграції, зокрема незареєстрованої, перше Українське дослідження бідності, розробку методичних підходів до соціальної стратифікації населення, дослідження нерівності і розподілів доходів, оцінку ефективності привілеїв і соціальних виплат, моделювання державної підтримки бідного населення з метою підвищення ефективності системи соціального страхування, комплексний аналіз самозайнятих в Україні, медико-демографічне дослідження в Україні, національне дослідження дитячої праці в Україні, дослідження переходу від школи до роботи серед молоді в Україні, аналіз впливу конфлікту на економіку та соціально економічне становище населення та його життєдіяльність на сході України, оцінки ситуації з внутрішньо переміщеними особами (ВПО) у всіх областях України на підтримку гуманітарних програм в Україні.

Також вагомий науково-практичний доробок УЦСР полягає в: оцінці ефективності соціальної політики, у тому числі у сфері надання соціальних послуг; розробці методології проведення репрезентативних опитувань населення з питань соціального захисту, включаючи інструментарій опитувань, дизайн вибірки, процедури введення, обробки, оцінювання показників та визначення їх надійності, аналіз та поширення даних опитувань. Проведення репрезентативних опитувань (на основі особистих інтерв'ю “віч-на-віч”, за телефоном та он-лайн) населення в цілому та окремих цільових груп (ВПО, молоді, отримувачів окремих видів соціальної допомоги та субсидій, осіб похилого віку, населення окремих територій) з питань соціальної підтримки та отримання соціальних послуг. Здійснення оцінки потреб місцевих громад щодо доступності окремих видів соціальної допомоги та соціальних послуг. Проведення фокус-групових досліджень з питань соціальної підтримки, зокрема щодо надання соціальної допомоги та послуг. Узагальнення міжнародного досвіду реалізації соціальної політики, зокрема, реформування систем надання соціальних послуг на національному та місцевому рівні. Розроблення практичних рекомендацій щодо удосконалення системи соціальної підтримки населення, активізації потенціалу вразливих груп населення, підвищення ефективності та доступності програм соціальної підтримки сімей з дітьми, розвиток потенціалу місцевих громад щодо надання соціальних послуг. Запровадження механізмів активізації непрацюючих працездатних осіб з числа отримувачів допомоги малозабезпеченим сім’ям та з числа ВПО. Головні методичні здобутки включають: методи оцінки ефективності програм соціальної підтримки населення; підходи до моніторнигу та оцінки фінансування соціальних послуг для дітей із числа сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах; модель моніторингу та оцінювання у секторі соціальних послуг на національному та регіональному рівнях; методологія вимірювання стану благополуччя молоді на муніципальному рівні; удосконалення процедур обробки результатів вибіркових обстежень населення.

Експерти ГО «Український центр соціальних реформ» плідно та в тісному зв’язку співпрацюють з урядовими та міжнародними організаціями для досягнення ЦСР в Україні. За їх участі розроблено та підготовлено національні доповіді «Цілі сталого розвитку для дітей України» (2019), «Цілі сталого розвитку: Україна» (2017), «Цілі Сталого Розвитку: Україна. Національні консультації» (2016). На постійній основі ведуться дослідження, надаються консультації з метою досягнення Цілей сталого розвитку в Україні.

Головні методичні нововведення включають: методи оцінки бідності, схваленої Кабінетом Міністрів України, методи оцінки регіонального людського розвитку, схваленої об'єднаною сесією Президії Національної Академії Наук України і Державного Комітету Статистики України, методи інтегральної оцінки безробіття; модель обов'язкової системи пенсійного страхування.

ГО УЦСР організація-учасник:

- Української національної платформи Форуму громадянського суспільства Східного Партнерства (Робоча група 5: Соціально-трудова політика та соціальний діалог)

- Платформи "Рівні права та можливості"